Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid eller Internship innen Menneskerettigheter i Argentina

Oversikt
Prosjekt-oversikt
 • Sted: Cordoba
 • Typer plasseringer: Projects Abroads menneskerettighetskontor
 • Rolle: Arbeide i en organisasjon som jobber med problemstillinger innen rettferdighet og menneskeverd
 • Boform: Vertsfamilie
 • Lengde: Fra to uker
 • Startdatoer: Fleksibelt

Argentina har mange utfordringer når det gjelder opprettholdelsen av menneskerettighetene, blant annet i forhold til utilstrekkelige forhold i fengsler, restriksjoner på kvinners forplantningsrettigheter, vold mot kvinner, menneskehandel i forbindelse med sexhandel og utbytting i arbeidslivet. Projects Abroads menneskerettighetskontor i Cordoba jobber for å bidra til å øke bevisstheten rundt menneskerettighetene, hva de går ut på og peke på hvor de brytes og hva som kan gjøres for forhindre slike brudd. Som frivillig på dette menneskerettighetsprosjektet har du en unik mulighet til å være med og bidra til å øke bevisstheten om menneskerettighetene i en rekke marginaliserte lokalsamfunn eller risikogrupper ved å involvere deg i det grasrotarbeidet som gjøres her.

Arbeidet passer for frivillige som har en generell interesse for menneskerettigheter, jusstudenter som ønsker en internshipplassering, nyutdannede og profesjonelle jurister som søker praktisk erfaring. Deltakelse på prosjektet vil utmerke seg på CV-en din , og du vil få delta på viktige kampanjer for å fremme endring.

Projects Abroads menneskerettighetskontor i Cordoba ser nødvendigheten for å gjenoppbygge fredelige samfunn og lokalsamfunn med respekt for menneskets verdi, rettferdighet og menneskelig verdighet, og framfor alt viktigheten av å fremme og beskytte menneskerettighetene.

Din rolle som frivillig på Menneskerettighetsprojektet

Projects Abroads menneskerettighetskontor er en profesjonell organisasjon med et krevende program, og det er viktig at frivillige tar arbeidet svært alvorlig. Det forventes at du som frivillig har en genuin interesse for å jobbe for å skape endring til det bedre og at du har et langsiktig fokus.

Som frivillig vil du jobbe på en plassering som passer dine ferdigheter, interesser og preferanser. Du vil vanligvis jobbe med individer eller lokalsamfunn som har behov for assistanse på flere områder, og i noen tilfeller vil du jobbe med personer som er i en sårbar situasjon eller som har blitt utsatt for overgrep.

Dine daglige oppgaver på prosjektet kan for eksempel gå ut på å:

 • Intervjue ofre for, og gjerningsmenn bak, menneskerettighetsbrudd.
 • Utføre undersøkelser og drive rapportering.
 • Drive feltarbeid, slik som å delta på outreachprosjekter ved krisesentre for misbrukte kvinner og barn, besøke ikke-statlige organisasjoner og dra ut til utsatte lokalsamfunn.
 • Holde presentasjoner i ulike lokalsamfunn.
 • Delta på og planlegge konferanser, workshops og offentlige debatter om menneskerettighetsrelaterte temaer.

Du vil arbeide både i byen og mer landlige områder, møte mennesker fra alle samfunnslag og være i nær kontakt med både internasjonale og nasjonale myndigheter og organisasjoner. Det er viktig at du kan utvise fleksibilitet og forståelse for den lokale kulturen, også når du opplever at situasjonen og håndteringen av den er svært annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Vårt mandat er å styrke enkeltpersoner og lokalsamfunn, samt å bidra ved å være en støttende ramme for det lokale menneskerettighetsarbeidet, så evne til å operere innenfor den lokale kulturen er derfor svært viktig.

Vårt formål med prosjektet

Frivillige på menneskerettighetsprosjektet i Argentina jobber med pedagogiske aktiviteter

Formålet for arbeidet vårt menneskerettighetskontor utfører er tredelt. Målet er å øke bevissthet om menneskerettighetene, overvåke sårbare områder og å løse konflikter rundt brudd på dem. Kontoret legger stor vekt på behovet for å gjennoppbygge et fredelig samfunn som respekterer menneskerettighetene, det juridiske systemet og menneskets egenverd, og behovet for å fremme og beskytte menneskerettighetene som noe som gjelder for alle. Det er viktig at frivillige deler denne målsetningen.

Som frivillig vil du være involvert i følgende arbeidsområder:

Utdanning og bevissthetsskapende arbeid

Arbeidet med bevisstgjøring rundt menneskerettighetene utføres av to hovedgrunner: for å drive opplysning og for å bidra til selvstendiggjøring. Mange overgrepsofre er ikke klar over sine grunnleggende rettigheter eller beskyttelsen de etter loven har krav på. Gjerningsmennene er på sin side ofte uvitende om det ansvaret de har ovenfor sine medmennesker. Å opplyse begge grupper er derfor svært viktig og fører til bemyndiggjørelse av individene involvert, ved at økt forståelse og bevissthet oppmuntrer til lovlydighet og fører til at ofre blir klar over mulighetene for å stille overgripere til ansvar.

Projects Abroads kontor for menneskerettigheter driver jevnlig utadrettet arbeid for å øke bevisstheten rundt en rekke utfordringer knyttet til menneskerettighetene. Dette kan involvere å reise ut til landsbyer, små skoler eller andre lokale institusjoner for å holde presentasjoner og drive opplæring. Vi samarbeider ofte med lokale myndigheter i dette arbeidet. Temaer som er i fokus er blant annet vold i hjemmet, barnearbeid, menneskehandel og retten til utdanning.

Føre kontroll med menneskerettighetssituasjonen

For å finne fram til lokalsamfunn og enkeltpersoner som har behov for assistanse, følger vi tett med på menneskerettighetssituasjonen innenfor de områdene vi arbeider med. Deretter søker vi å prioritere de avdekkede sakene og utarbeide strategier for å skape endring. Vi følger også med på aktiviteter utført av andre organisasjoner og tilbyr assistanse der det er behov. Dette kan gjøres ved at vi tilbyr bruk av vårt personell, gjennom direkte økonomiske bidrag eller rett og slett ved å komme med konstruktive forslag til arbeidet som utføres.

Tematiske områder vil følger med på er for eksempel jordbruket på landsbygda, lokalsamfunn bestående av innvandrere eller sesongarbeidere, slumområder, befolkninger på søppelplasser, saksgangen i rettsaler, media og institusjoner eller organisasjoner som etterses av statlige myndigheter.

Vår kontrollføring gir oss også muligheten til å kontinuerlig evaluere vårt eget arbeid, slik at vi hele tiden kan forbedre oss.

Konfliktløsning

Frivillige på menneskerettighetsprosjektet i Argentina som jobber sammen på kontoret i Cordoba

Enkeltpersoner eller grupper utsatt for menneskerettighetsbrudd tar ofte kontakt med vårt kontor, og mange av dem kommer i kontakt med oss gjennom vårt lavterskeltilbud for juridisk veiledning og konsultasjoner, gjennom vårt overvåkningsarbeid og oppsøkende arbeid eller blir henvist til oss av andre. I slike tilfeller forsøker vi alltid å hjelpe offeret så direkte som mulig, framfor å gjøre bruk av lokalsamfunnet.

Sakene kontoret jobber med kan omfatte mange ulike temaer, slik som familietvister, miljø, eiendom, helseforsikring, forretningspraksis og kriminalitet. Våre frivillige får muligheten til å forsøke å løse tvistesaker og jobbe med spesifikke temaer under oppfølging fra vår prosjektleder og gjennom samarbeid med lokale advokatfirmaer og statlige rettshjelpsordninger.

Selv om det å snakke spansk ikke er et krav for å delta på dette prosjektarbeidet, så vil ferdigheter i spansk gjøre det lettere for deg å bli dypere involvert i arbeidet og dermed få enda større utbytte av den innsatsen du legger ned.

Vi kan også tilrette for deg som er ferdigutdannet jurist og ønsker praktisk erfaring med menneskerettighetsarbeid. Ta kontakt med oss for mer informasjon om dine muligheter.

Det er mulig å delta på dette prosjektet i 2 eller 3 uker dersom du ikke kan avse fire uker eller lenger til det frivillige arbeidet. Vær i så tilfelle klar over at din innsats i en så kort periode ikke vil bidra til å skape like mye utvikling på prosjektet som innsatsen fra frivillige som deltar over en lengre periode. Et kort opphold vil allikevel gi deg verdifull innsikt i lokalt menneskerettighetsarbeid, og gi mange nyttige erfaringer og perspektiver å ta med seg hjem.

Månedlige Oppdateringer
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲